MM Team 2012-13

MONDAY MORNING TEAM 2012-13

 

 Faculty Advisor

  Prof. Jalandhar Pradhan
  (Dept. of Humanities and Social Sciences)
   

 Editorial Team

Chief Coordinators :                                                         Coordinators:
 
1. Raunak Thomas              (ph:88955-85379)                   1. Chitra Das
 2. Sai Shankar Pradhan       (ph:88958-19619)                   2. Manisha Choudhary
 3. Antareep Sharma            (ph:7735-621753)                   3. Tanaya Roy       

 Final Year Mentors 

  •  Mahesh Goenka
  •  Samik Ghosal
  •  Siddharth Sekhar Barpanda
  •  Prateek

 Technical Team

Technical Coordinator :                                                     Technical Members:
  
Dhruv Deejay                                                                       1. Ankit Kumar
                                                                                            2. Kushal Tibrewal
                                                                                            3. Shantanu Kumar 

 Content Team

1. A. Pratyusha                                                                    13. Prem Depan Nayak

2. Abhipsa Mishra                                                                 14. Rahul Pasayat

3. Aditya Pratap                                                                   15. Ronit Mohapatra

4. Anasuya Pradhan                                                             16. Sabyasachi Mohanty

5. Animesh                                                                          17. Sandeep Kesh

6. Anubhav Patra                                                                  18. Shiba Shankar Satapathy

7. Chandra Prakash                                                              19. Siddhartha Narayana

8. Chinmay Swarup Sahoo                                                    20. Sourav Narayan Satapathy 

9. Hrushikesh Ray Mohapatra                                                21. Sourav Panda

10. Ipsit Pradhan(content + photography)                                22. Sudeep Kumar Sahu                                       

11. Malay Milan Choudhury                                                   23. Sunil Manohar       

12. Newton Bishoyi                                                               24. T. Sai Ravi Teja(photography)