MM Team 2014-15

 Faculty Advisor

  Prof. J.P. Kar
  (Physics Department)
   

 Editorial Team

Chief Coordinators :                                                          
 
1. Anubhav Moharana                   (Ph:94370-85884)                  
 2. Snehasis Hota                         (Ph:87636-37717)                  
 3. Anshuman Patnaik                   (Ph:96686-71616)                
                                                                                       

 Final Year Mentors 

  •  Rahul Pasayat
  •  Abhipsa Mishra
  •  Prem Depan Nayak
  •  Ankit Kumar

 Technical Team

Technical Coordinator :                                                     Technical Members:
  
Siddharth Manu                                                                   1. Rahul Lamba
                                                                                            2. Subrat Kumar Pradhan
                                                                                            3. Sidhant Ranjan Sahu

 Creative Team

Creative Head :                                                                    Design Members:
  
Sushovan Das                                                                     1. Nischit Mishra
                                                                                            2. Madhu Sudan Chhangani
                                                                                            3. Venketesh Mahapatra  

 Photographers

Photographer :                                                              
 
1. Abhishek Kuthum                                                                         
 2. Siddhartha Panigrahi                                                              
                                                                                                                                

  Content Team

1. Anurag Saha Roy                                                     11. Rahul Lamba

2. Arvind Shroff                                                            12. Sagnik Paul

3. Gaurav Naha                                                            13. Saswati Sadual

4. Ishaan Dali                                                               14 Siddhartha Panigrahi

5. K. Reetika                                                                15. Sidharth Ghosh Roy

6. Lubna Farheen                                                         16. Smruti Sudha Behera

7. Medha Rath                                                             17. Soham Ghosh

8. Nishanth N Ballal                                                     18. Soumya Gupta

9. Poulami Banerjee                                                    19. Srinidhi Ranganathan

10. V. Saideep